Ptasia grypa

Informujemy, że ROZPORZĄDZENIEM POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MILICZU z dnia 30.12.2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), na terenie gminy Milicz wprowadzono strefy – zapowietrzoną i zagrożoną

Hodowcy/Właściciele ptactwa mają obowiązek stosować się do poniższych wytycznych wg Rozporządzenia PLW w Miliczu:

 • Obszar ZAPOWIETRZONY: Koruszka, Kaszowo, Karmin, Karminek, Świętoszyn, Miłosławice,
 • Obszar ZAGROŻONY: Ruda Sułowska, Łąki, Gruszeczka, Sułów, Sulimierz, Słączno, Węgrzynów, Brzezina Sułowska, Dunkowa, Poradów, Piotrkosice, Gogołowice, Stawiec, Wszewilki, północna i wschodnia część miasta Milicz ograniczona od południa ulicą Sułowską i od zachodu drogą krajową nr 15 (ul. Trzebnicka), Sławoszowice, Stawno, Ruda Milicka, Godnowa, Gajdówka, Nowe Grodzisko, Duchowo, Niesułowice, Dyminy, Czatkowice, Wałkowa, Miłochowice, Lasowice, Postolin, Pracze, Piękocin, Piękocinek, Stary Piękocin.

Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 2 ust. 1, nakazuje się:

 • utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;
 • niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków z terenu gospodarstwa;
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;
 • posiadaczowi zwierząt prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa.

Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2 ust. 2, zakazuje się:

 • wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Objawy Wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI – Highly pathogenic avian influenza)

 • zwiększona śmiertelność;
 • znaczący spadek pobierania paszy i wody;
 • objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
 • duszność;
 • sinica i wybroczyny;
 • biegunka;
 • nagły spadek nieśności.

Gołębie są również narażone na wystąpienie choroby, choć ze względu na odporność gatunku, ryzyko zarażenia jest mniejsze.

Zalecenia dla hodowców gołębi:

 • karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
 • przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • nie wypuszczanie gołębi z gołębników celem oblatywania.

W przypadku zaobserwowania objawów choroby, hodowcy/ właściciele powinni niezwłocznie poinformować Powiatowego Lekarza Weterynarii – tel. 71 384 03 15