29 sesja Rady Miejskiej w Miliczu

Dziś (30 stycznia 2020) o godzinie 14.30 rozpocznie się 29 sesja Rady Miejskiej w Miliczu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji:
– stwierdzenie quorum
– zgłaszanie zmian do porządku obrad

2. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań własnych gminy w okresie między sesjami.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:
– uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Czatkowice
– ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
– ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Milicz na rok szkolny 2019/2020
– przystąpienia Gminy Milicz do realizacji programu “Asystent osoby niepełnosprawnej”
– przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Miliczu
– zmiany składów osobowych stałych komisji Rady
– zmiany Budżetu Gminy Milicz na rok 2020
– zmiany WPF na lata 2020-2032

4. Komunikaty i wolne wnioski
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie obrad sesji