Umowa na remont drogi w Pogórzynie

19 listopada 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania firma GEMBIAK – MIKSTACKI pn. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z budową infrastruktury technicznej i zjazdów na posesje w m. Miłochowice i Pogórzyno. Wartość podpisanej umowy na roboty budowlane to 3 542 531,75 zł. Zadanie zakłada rozbudowę i przebudowę gminnej drogi publicznej o długości ok. 1 km w miejscowości Miłochowice – Pogórzyno, która obecnie znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. W toku realizacji zostaną wykonane: – jezdnia asfaltowa – całkowita długość 1008 m, o szer. 5,00 m (na odcinku 110 m) i 6,00 m (na odcinku 898 m) – zjazdy pow. 320,00 m2, – chodniki z kostki betonowej o dł. 901 m, – kanalizacja deszczowa o dł. 1229,00 m, – oświetlenie drogowe – sieć wodociągowa (finansowana ze środków własnych gminy). Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia robót do 30 sierpnia 2021 r. Zadanie, po wielu latach starań, otrzymało dofinasowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych. Otrzymana dotacja na roboty budowlane to kwota ponad 3 400 000,00 zł.