News

Sułów otrzyma prawa miejskie ?!

Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie nadania miejscowości Sułów statusu miasta. W Konsultacjach wzięło udział 296 osób uprawnionych to jest 23 %. Zdecydowana większość bo 215 osób 72,63 % biorących udział w konsultacjach opowiedziało się na nadaniem miejscowości Sułów statusu miasta. Wynik konsultacji pozwala na przystąpienie do realizacji kolejnego kroku na drodze do uzyskania przez miejscowość Sułów statusu miasta tj. przygotowanie i poddanie pod głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Miliczu w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadanie miejscowości Sułów statusu miasta. 21 lutego pozytywnie zaopiniowała projekt komisja spraw społecznych.

Konsultacje prowadzone były na podstawie zarządzenia Nr 788/2022 Burmistrza Gminy Milicz z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Sułów dotyczących nadania miejscowości Sułów statusu miasta. Uprawnieni do udziału w konsultacjach byli wszyscy mieszkańcy miejscowości Sułów zameldowani na stałe lub czasowo na terenie Sułowa, którzy na dzień 7 lutego 2022 roku mieli ukończone 16 lat.

Uprawnionych do udziału w konsultacjach było 1287 osób. Konsultacje prowadzone były w okresie od 7 lutego 2022 roku do 20 lutego 2022 roku poprzez ankiety cyfrowe zamieszczone na stronie internetowej https://milicz.wdialogu.pl